วิชาเลือกแยกตามกลุ่ม

วิชาเลือกแยกตามกลุ่ม

 

วิชาเลือกแยกตามกลุ่ม


1.กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication Skills Development Courses)  
 
- 080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ (English Study Skills)  
 
- 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)  
 
- 080103019 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (English for Scientists)  
 
- 080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม (English for Industrial Management)  

- 080103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (English for Service Industry)  
 
- 080103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (Writing for Service Industry)  

- 080103023 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิศวกร (English Communication for Engineers)  
 
- 080103030 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Reading)  

- 080103032 การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)  
 
- 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)  

- 080103035 การนำเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ (Oral Presentation in English)  
 
- 080103036 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (English for Social Media Communication)  

- 080103037 วรรณกรรมกระแสนิยมภาษาอังกฤษ (English Popular Literature)  
 
- 080103038 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านไพ่ทาโรต์เพื่อการเยียวยา (English for Healing Tarot Reading)  
 
- 080103039 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ (English for Business and Entrepreneurship)  
 
- 080103040 ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบ (English for Art and Design)  

- 080103041 ภาษาอังกฤษเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ (English for Human Resources)  
 
- 080103042 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)  

- 080103043 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจกรรมสันทนาการ (English for Recreational Activities)  
 
- 080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล (Effective Speech)  

- 080133011 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (English Skills for Presentation)  

- 080133012 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสำหรับวิศวกร (Business English Communication for Engineers)   

 

2.กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation Skill Building Courses)  

- 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)  
 
- 080203907 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน (Business for Everyday Life)  
 
- 080203911 นวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Innovation and Economic Development)  
 
- 080203912 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (Business and Managerial Economics)  

- 080203918 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ (Project Evaluation)  
 
- 080203920 การจัดการระดับโลก (Global Management)  

- 080203923 การออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภค (Consumer Experience Design)  
 
- 080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

- 080303803 พฤติกรรมนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Work Behavior)   

3.กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills Development Courses)  

- 080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต (Economics for Life Development)  
 
- 080203913 การคิดเชิงระบบสาหรับการจัดการและการแก้ปัญหา (Systems Thinking for Management and Problem Solving)  
 
- 080203916 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
 
- 080203917 วางแผนการเงินและการลงทุนสาหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Financial Planning and Investment in Digital Economy)  

- 080203919 ทฤษฎีเกม (Game Theory)  
 
- 080203921 การบริหารการเงินส่วนบุคคลยุคใหม่ (Modern Personal Financial Management)  

- 080303102 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)  
 
- 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)  

- 080303801 สายพันธุ์นวัตกร (Innovator’s DNA)  
 
- 080303802 จิตวิทยาดิจิทัล (Digital Psychology)  

- 080303804 การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม (Working in Multicultural Environment)  
 
- 080303526 กีฬากับการพัฒนาชีวิต (Sports and Lifestyle Development)  

- 080303527 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา (Wellness Tourism and Sports)  
 
- 080303528 การจัดการค่ายพักแรม (Camp Management)   

4.กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี (Enhancing Quality of Life and Good Citizenship Courses)  
 
- 080203901 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  
 
- 080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน (Law in Daily Life)  
 
- 080203905 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Economics for Everyday Life)  
 
- 080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและสังคม (Development of Quality of Life in Work and Socialization)  

- 080203909 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน (Economic, Political and Socio-Cultural Aspects of ASEAN Countries)  
 
- 080203910 การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  

- 080203915 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy and Sustainable Development)  
 
- 080203922 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Environmental Laws and Industrial Environmental Management)  

- 080203924 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (HumanCapitalManagementfor SustainableDevelopment)  
 
- 080303101 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)  

- 080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต (Psychology for Happy Life)  
 
- 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน (Psychology for Work)  

- 080303301 ศิลปะสุนทรีย์ (Art Appreciation)  
 
- 080303601 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)  
 
- 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Development of Life Quality)  
 
- 080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)  

- 080303607 ความปลอดภัยในชีวิต (Safety Life)  
 
- 080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship and Social Responsibility)  

- 080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต (Healthy Life)  
 
- 080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต (Recreation for Life)  

- 080303611 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนักศึกษา (Learning through Student Activities)  


 

    4.1 กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี (ชุดวิชากีฬาและนันทนาการ) (Sport and Recreation Courses)  
 
        - 080303501 บาสเกตบอล (Basketball)  
 
        - 080303502 วอลเลย์บอล (Volleyball)  
 
        - 080303503 แบดมินตัน (Badminton)  
 
        - 080303504 ลีลาศ (Dancing)  
 
        - 080303505 เทเบิลเทนนิส (Table Tennis)  
 
        - 080303507 ฟุตบอล (Football)  
 
        - 080303515 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk and Run for Health)  
 
        - 080303516 เกมและเพลง (Games and Songs)  
 
        - 080303517 การออกกำลังกายและการฝึกด้วยน้ำหนัก (Fitness and Weight Training)  
 
        - 080303518 การเต้นแอโรบิกและเต้นคัฟเวอร์ (Aerobic Dance and Cover Dance)  
 
        - 080303519 กีฬาบริดจ์ (Bridge)  
 
        - 080303520 บอร์ดเกมส์ (Board Games)  
 
        - 080303521 อีสปอร์ต (e-Sports)