จัดอบรมพัฒนาองค์การ

    ภาพบรรยากาศการให้บริการวิชาการแก่สังคมในโครงการฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สำหรับคนขับแท็กซี่ (Training English Speaking for Taxi Drivers) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ สถานีผู้โดยสารขนส่งกรุงเทพ (หมอชิต) บริเวณด้านหลังสถานี  

      นำทีมโดยศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และท่านวิทยากรจากภาควิชาภาษา อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน และ อาจารย์ดวงตา ใจเพชร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยการพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวได้ในเบื้องต้นและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์