กลุ่มงานบริการการศึกษา

ภารกิจหลัก

          งานบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มีหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา และดูแลในการให้บริการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตปราจีนบุรี นอกจากนั้นมีหน้าที่ประสานงานกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และดูแลการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 

งานบริการการศึกษา ประกอบไปด้วย

  • หน่วยทะเบียนและการประเมินผลการศึกษา
  • หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
  • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา