กลุ่มงานนโยบายและแผน

นางศิริอรพิมพ์  สัณหจันทร์

 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 3508

E-mail : sirionpim.s@arts.kmutnb.ac.th

 

ภารกิจหลัก

     กลุ่มงานนโยบายและแผน เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการพิจารณากลั่นกรองและจัดทำคำของบประมาณประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการของคณะ ให้สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิเคราะห์ และประสานงานด้านแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของคณะ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

        แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้

           1. หน่วยแผนและงบประมาณ

           2. หน่วยยุทธศาสตร์และประเมินผล

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงานในกลุ่มงานนโยบายและแผน ดังนี้

     งบประมาณแผ่นดิน

        1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

        2. จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร 

        3. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

        4. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ไตรมาสที่ 1-4

        5. ติดตาม/วิเคราะห์/รายงานสรุป อัตราว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย (หากมี)

        6. เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ (หากมี)

        7. จัดทำประมาณการจำนวนนักศึกษาเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

     งบประมาณเงินรายได้

        1. จัดทำจำนวนนักศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

        2. จัดทำ (ร่าง) การจัดสรรเงินรายได้ ตามแนวทางที่คณะกำหนด

        3. จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร

        4. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

        5. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ไตรมาสที่ 1-4

        6. จัดทำ (ร่าง) การจัดสรรเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) ตามแนวทางที่คณะกำหนด

     คำรับรองการปฏิบัติงาน

        1. จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน 

        2. จัดทำ (สรุป) ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

        3. จัดทำเอกสารลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผู้บริหาร กับ คณบดี

        4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 7 เดือน และ รอบ 12 เดือน

        5. รับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ฯ (หากมี)

     แผนปฏิบัติการ

        1. จัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

        2. จัดทำปฏิทินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (A3)

        3. ติดตาม/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1-4

        4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน

        5. วิเคราะห์โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

     งานสารสนเทศและอื่นๆ

        1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะ (Annual Report) รอบ 12 เดือน

        2. จัดทำ (สรุป) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน เพื่อประกอบการจัดทำจุลสารคณะ

        3. จัดทำ (ร่าง) ตารางเปรียบเทียบช่วงเวลา…จำแนกตาม ปี พ.ศ. / ปีการศึกษา และ ปีงบประมาณ

        4. วิเคราะห์/สรุปข้อมูล บุคลากร (อัตรากำลัง) ในระบบ DMS เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน

        5. วิเคราะห์/สรุปข้อมูล การพัฒนาบุคลากร และ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ในระบบ DMS เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน

        6. วิเคราะห์/สรุปข้อมูล ผลงานวิจัยของบุคลากร ในระบบ DMS เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และ รายงานผลการดำเนินงานของคณะ (Annual Report)

        7. วิเคราะห์/สรุปข้อมูล (MOU) การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และ รายงานผลการดำเนินงานของคณะ (Annual Report)

        8. จัดทำสำเนาเล่มเอกสาร ได้แก่ เอกสารคำขอตั้งเงินแผ่นดิน เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (3 มิติ) เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เอกสารลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผู้บริหาร กับ คณบดี เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน เอกสารแผนปฏิบัติการคณะ และ เอกสารรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการคณะ ฯลฯ

        9. ปรับปรุงข้อมูลของกลุ่มงานนโยบายและแผน ในฐานข้อมูลของกลุ่มงานนโยบายและแผน และ website คณะ

        10. งานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะ / มจพ. / หน่วยงานภายใน มจพ. และ ภายนอก มจพ. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย

        11. งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนของคณะ