OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566

OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566
  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566

  ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE 5

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE 5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

 

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

  ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE5

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5