• Dancing Night โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม รายละเอียด
 • การเสวนาการถอดบทเรียนความสำเร็จ เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ รายละเอียด
 • สมัครสอบคัดเลือกชิงทุนไปร่วมสัมมนา ค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำร่วมกับนักศึกษาชาวไต้หวันและนานาชาติ รายละเอียด
 • ประเพณีวันสงกรานต์ 2559 รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
 • แสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 รายละเอียด
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน” รุ่นที่ 1 รายละเอียด
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร รายละเอียด
 • รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท - เอก SMIOP รายละเอียด
 • ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษ ทุนไต้หวัน รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • แหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส พษ 421 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 รายละเอียด
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 420 และ พษ 460 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • 1. (ปก) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 2. (รายละเอียด) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 3. (แบบฟอร์ม) เสนอโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 4. (แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 5. (เล่มบางๆ สีส้ม) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558-2559) รายละเอียด