• เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รายละเอียด
 • โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
 • แผนการสอนภาควิชามนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียด
 • แผนการสอนภาควิชามนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียด
 • English Fun Fair2015 รายละเอียด
 • วันแม่แห่งชาติ รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อรษา ตันติยะวงศ์ษา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คนใหม่ รายละเอียด
 • ขอแสดงความขอบคุณอาจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต รายละเอียด
 • โครงการบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามวิถีธรรม วิถีไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง รายละเอียด
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558 (ภายใน 15 ต.ค. 58) รายละเอียด
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559 (ภายใน 11 ก.ย. 58) รายละเอียด
 • ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ภายใน 21 ก.ย. 58) รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 23-25 ธ.ค. 58 รายละเอียด
 • ขอเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 22 ธ.ค. 58 รายละเอียด
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 วันที่ 22-25 พ.ย. 58 รายละเอียด
 • เชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ส.ค. 58 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 ก.ย. 58 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส พษ 421 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 รายละเอียด
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 420 และ พษ 460 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 รายละเอียด
 • ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Synnex Mascot Contest 2015 ภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียด
 • โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน"วันที่ 15 ก.ย. 58 ภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียด
 • ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม "โครงการเพาะกล้าจิตอาสานักลงทุน" ภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด