• ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรกมล วิเศษศรี ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ รายละเอียด
 • ประกาศผลคะแนนสอบ K-StEP ครั้งที่ 4/2561 รายละเอียด
 • ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ล่วงหน้า) กรณีติดภารกิจราชการในวันเสนอชื่อ รายละเอียด
 • ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร E-MBIC เรื่องทำอย่างไรให้ธุรกิจ STARTUP ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รายละเอียด
 • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) รายละเอียด
 • ประกาศผลคะแนนสอบ K-StEP ครั้งที่ 3/2561 รายละเอียด
 • คู่มือนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • กำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • นามบัตรสำหรับซื้อวัสดุคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 495 , 767 และ 768 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 (31 ตุลาคม 2561) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (10 กันยายน 2561) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา(02 สิงหาคม 2561) รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (19 กรกฎาคม 2561) รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันเวลาราชการ (5 มิถุนายน 2561) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์(28 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด
 • รายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบ(เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุก (10 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (1 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (9 เมษายน 2561) รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด