• ประกาศคะแนนผลการสอบ K-StEP ครั้งที่.4/2560 รายละเอียด
 • ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 25 ก.พ. 61 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว รายละเอียด
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดโครงการซ้อมแผนหนีไฟ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด
 • ตารางแสดงราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงราคากลาง เครื่องปรับอากาศ รายละเอียด
 • ตารางแสดงราคากลาง เครื่องเสียงเคลื่อนที่ รายละเอียด
 • ขอเชิญบุคลากร มจพ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี รายละเอียด
 • ประกาศคะแนนผลการสอบ K-StEP ครั้งที่.3/2560 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 รายละเอียด
 • สำนักงานคณบดีงดติดต่อประสานงานระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 (9 มกราคม 2561) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 (18 ธันวาคม 2560) รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา (8 ธันวาคม 2560) รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา จำนวน 1 อัตรา ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1863 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด