• ประกาศผลคะแนนสอบ K-StEP ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2560 รายละเอียด
 • โครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม รายละเอียด
 • ขอเชิญผู้สนใจศาสตร์โหงวเฮ้งและการแต่งหน้า เข้าร่วม รายละเอียด
 • รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก (ภาคปกติ) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รายละเอียด
 • รับสมัครผู้เข้าศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ รายละเอียด
 • ประกาศคะแนนผลการสอบ K-StEP ครั้งที่.4/2560 รายละเอียด
 • ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 25 ก.พ. 61 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว รายละเอียด
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดโครงการซ้อมแผนหนีไฟ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด
 • ตารางแสดงราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (9 เมษายน 2561) รายละเอียด
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา (8 มีนาคม 2561) รายละเอียด
 • ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 (9 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (9 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 (9 มกราคม 2561) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 (18 ธันวาคม 2560) รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา (8 ธันวาคม 2560) รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา จำนวน 1 อัตรา ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด