• วันพ่อแห่งชาติ 2558 รายละเอียด
 • ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-STEP Test) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
 • ฟรีสมัครเข้าร่วม !! โครงการออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จ รายละเอียด
 • ฟรีสมัครเข้าร่วม!! โครงการการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รายละเอียด
 • ประกาศผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา รายละเอียด
 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด
 • ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ถ่ายภาพเพื่อจัดทำบอร์ดภาพบุคลากร รายละเอียด
 • แหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก รายละเอียด
 • ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2558 (ภายใน 26 ต.ค. 58) รายละเอียด
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1 (ภายใน 15 ต.ค. 58) รายละเอียด
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ วันที่ 11-13 พ.ค. 59 ณ โรงแรมดุสิตธานี กทม. (ภายใน 30 ม.ค. 59) รายละเอียด
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม The 2nd International Cultural Academy: Public & Cultural Diplomacy in Times of Crisis วันที่ 22 - 26 ต.ค. 58 รายละเอียด
 • การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา รายละเอียด
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในวันที่ 25 ธ.ค. 58 และวันที่ 29 ม.ค. 58 รายละเอียด
 • การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และ การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ รายละเอียด
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 3 - 4 ธ.ค. 58 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (ภายใน 19 ต.ค. 58) รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส พษ 421 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 รายละเอียด
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 420 และ พษ 460 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด