• ประกาศคะแนนผลการสอบ K-StEP ครั้งที่.2/2560 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการ ซ้อมแผนหนีไฟ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. รายละเอียด
 • ประกาศผลการเรียนวิชา Graduate English I & II และวิชา Academic English I & II ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • กำหนดการโครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ โรงแรมแควธารา ริเวอร์ไซต์ วิลล่า จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียด
 • กำหนดการโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” รายละเอียด
 • ค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำร่วมกับนักศึกษาชาวไต้หวันและนานาชาติ 2017 รายละเอียด
 • ประกาศคะแนนผลการสอบ K-StEP ครั้งที่.1/2560 รายละเอียด
 • รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ 2017 รายละเอียด
 • ขยายเวลาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษ ทุนไต้หวัน รายละเอียด
 • แหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1863 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด