• ประกาศผลการเรียนวิชา Graduate English I & II และวิชา Academic English I & II ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 รายละเอียด
 • ประกาศคะแนนผลการสอบ K-StEP ครั้งที่.4/2559 รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากรและสถิติการให้บริการวิชาการประจำเดือน รายละเอียด
 • น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด
 • ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รายละเอียด
 • บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สามารถเข้าใช้งาน Wifi @KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI รายละเอียด
 • รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) รายละเอียด
 • รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ รายละเอียด
 • โครงการบรรยายพิเศษ หลักสูตร MTEB เรื่อง "การจัดการปัญหาการแปล (How to tackle the translation of tangled texts)" รายละเอียด
 • ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ขยายเวลาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษ ทุนไต้หวัน รายละเอียด
 • แหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1863 รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด