• โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง ผสานพลังกาย พลังใจ มุ่งสู่ผลสำเร็จ (Academic Support Staff Seminar: Synergistic Teamwork for Excellence) รายละเอียด
 • ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ รายละเอียด
 • โครงการ Big Cleaning Day (5ส.) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม,อาจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา และ อาจารย์ ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียด
 • โครงการเสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2561 รายละเอียด
 • สมัครทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP Test) ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น รายละเอียด
 • รายชื่อ software ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ มีดังนี้ รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ และ ผศ. ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางวันศิริ เจาตระกูล ในโอกาสได้รับตำแหน่งชำนาญการ รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 495 อัตราเลขที่ 767 อัตราเลขที่ 768 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด