• บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส ขอเชิญท่านชาวคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ทำบุญ รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง รายละเอียด
 • วันแม่แห่งชาติ2559 รายละเอียด
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • Big Cleaning Day (5 ส.) วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
 • โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 รายละเอียด
 • โครงการเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา รายละเอียด
 • ประกาศผลคะแนนสอบ K-StEP ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอเชิญร่วมทำบุญ รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษ ทุนไต้หวัน รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • แหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 501 รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครสอบ อาจารย์พิเศษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลข 501 และ 506 สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส พษ 421 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 รายละเอียด
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 420 และ พษ 460 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • 1. (ปก) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 2. (รายละเอียด) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 3. (แบบฟอร์ม) เสนอโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 4. (แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • 5. (เล่มบางๆ สีส้ม) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558-2559) รายละเอียด