• โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง รายละเอียด
 • BIG CLEANING DAY รายละเอียด
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
 • โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การใช้ Google Apps รายละเอียด
 • ประกาศผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รายละเอียด
 • โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด
 • โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง บริหารองค์ความรู้จากการวิจัยเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร รายละเอียด
 • ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ นักวิจัยของสหราชอาจักรภายใต้โครงการ Researche Links ประจำปี 2012/2016 รายละเอียด
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงาน 2nd National and International Conference on Gumanities ans Social Sciences และ 3rd ASEAN Conference on Humantities and Sciences รายละเอียด
 • การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนรุ่นใหม่ ทุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา) รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ภายใน 15 ก.ค. 58) รายละเอียด