• ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อรษา ตันติยะวงศ์ษา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คนใหม่ รายละเอียด
 • ขอแสดงความขอบคุณอาจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต รายละเอียด
 • โครงการบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามวิถีธรรม วิถีไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง รายละเอียด
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
 • โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การใช้ Google Apps รายละเอียด
 • ประกาศผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รายละเอียด
 • โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 วันที่ 22-25 พ.ย. 58 รายละเอียด
 • เชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ส.ค. 58 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 ก.ย. 58 รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 วันที่ 1-3 ก.ย. 58 รายละเอียด
 • การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT - ICCSSR) ภายใน 18 ส.ค. 58 รายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 วันที่ 16-20 ส.ค. 58 (ภายใน 27 ก.ค. 58) รายละเอียด
 • ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 29-30 ต.ค. 58 รายละเอียด
 • ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ภายใน 14 ส.ค. 58 รายละเอียด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 2-3 ก.ย. 58 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 รายละเอียด
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส 421 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 420 และ พษ 460 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รหัส 415 และ รหัส 459) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด