รายละเอียดข่าว

   มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557


 • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2557

  ภาควิชาภาษา มคอ.3     มคอ.5-1   มคอ.5-2 

  ** update 17 ก.ค.58 มคอ.3 วิชาที่ยังไม่ได้ upload 810361/080103061 Practical English I

  ** update 20 ก.ค.58 มคอ.5 แยกเป็น 2 ส่วน เนื่องจาก file มีขนาดใหญ่ วิชาที่ยังไม่ได้ upload 810361/080103061 Practical English I

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5

   

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2557

  ภาควิชาภาษา มคอ.3  มคอ.5 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3  มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 23 กันยายน 2558