รายละเอียดข่าว

   รายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบ(เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุก (10 พฤษภาคม 2561)