รายละเอียดข่าว

    มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559


 • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559

  ภาควิชาภาษา มคอ.5

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ มคอ.3  มคอ.5-1   มคอ.5-2   มคอ.5-3   มคอ.5-4

   

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559

  ภาควิชาภาษา  มคอ.3  มคอ.5

  ภาควิชาสังคมศาสตร์  มคอ.3

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ มคอ.3

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน 2560