วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 การศึกษานโยบายการกำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ และ จักรกฤษณื นรนิติผดุงการ
Fulltext
2 บางขุนเทียนชายทะเล : การศึกษาปัญหาและการจัดการชุมชน
นวมินทร์ รัตนพงศ์ธระ สานิตย์ ฤทธิ์มนตรี และ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
Fulltext
3 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดคีรีภาวนาราม อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชุลีวรรณ โชติวงษ์
Fulltext
4 การบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์
ศุภโชติ บุญวอน กฤษฎา นันทเพ็ชร จุมพล หนิมพานิช และ วิภาวี พิจิตบันดาล
Fulltext
5 รูปแบบการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมของสถานประกอบการไทยในบริบทสากล
ลือชัย วงษ์ทอง
Fulltext
6 โปรแกรมการเต้นแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมาธิในเด็กก่อนวัยเรียน
รชต ถนอมกิตติ และ สุพัทธ แสนแจ่มใส
Fulltext
7 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี
วารี ทิพย์เนตร และ เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
Fulltext
8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลาวัณย์ ค้าขาย
Fulltext
9 Gender Differences in Motivational Orientations of Thai EFL Students from Science and Technology Background
Megha Chand Dhakal
Fulltext
10 รูปแบบการใช้กลไกทางจิต : โลกแห่งจิตมนุษย์
เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์
Fulltext
11 การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์การ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ฐิติมา พูลเพชร วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข
Fulltext