วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมดำเนินการตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรี
สุมาลี สันติพลวุฒิ รสดา เวษฎาพันธ์ุ เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์
Fulltext
2 The Effect of Self-Directed English Learning on Learner Autonomy Development of MBA Students
Rosukhon Swatevacharkul
Fulltext
3 รูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พนิดาพร จงราเชนทร์
Fulltext
4 การพัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
วรรณา ตันประภัสร์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ไพโรจน์ สถิรยากร คมศร วงษ์รักษา
Fulltext
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กัณฐชา จารุจินดา พิสิฐ เมธาภัทร ไพโรจน์ สถิรยากร
Fulltext
6 The Development of Training Course for English Teachers of Lower Secondary Level Based on Brain Activities through English Camp
Suthiya Mano Ngamthip Wimolkasem Supalak Nakhonsri
Fulltext
7 การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ธิชานันท์ ธิดา สักรินทร์ อยู่ผ่อง วรกมล วิเศษศรี
Fulltext
8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ
จารินี จุ้ยอ่อน ชนัดดา เหมือนแก้ว สุวรรธนา เทพจิต
Fulltext
9 การสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศนิวซีแลนด์
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ ฉันทนา ปาปัดถา
Fulltext
10 สร้างการรู้เท่าทันสื่อ คือ การพัฒนาคุณภาพสื่อและผู้บริโภคสื่อในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
จินตนา ตันสุวรรณนนท์
Fulltext