วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 A Comparative Study of Chinese Tourists Attitudes and Behaviors Toward Siam Paragon and Central World
Tan Zhuona
Fulltext
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และ ประสพชัย พสุนนท์
Fulltext
3 การเปิดเสรีการค้าบริการโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนกับความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย
ภาริน หงษ์บุตร
Fulltext
4 Enhancing Family Manufacturing Business Successor Ability and Motivation
Family business Succession
Fulltext
5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพัทยาจังหวัดชลบุรี
Niu Shaochen
Fulltext
6 Computer Multimedia Lessons based on the WebQuest Learning Approach for Grade 8 Bhutanese History Students
Youten Jamtsho and Maneepen Apibalsri
Fulltext
7 สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์
Fulltext
8 การศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ลาวัณย์ ค้าขาย และ ฐิฏิมา อัมพวรรณ
Fulltext
9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สุรเชษฐ์ สมไชย ไพโรจน์ สถิรยากร และ พิสิฐ เมธาภัทร
Fulltext
10 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบด้วยรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
พวงพรรณ ขันติธรรมากร ไพโรจน์ สถิรยากร และ พิสิฐ เมธาภัทร
Fulltext
11 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นโมบายเลิร์นนิงแบบเบญจขันธ์ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
Fulltext