วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 Teachers and Undergraduate Students Attitudes toward Learning about the Target-Language Culture and Cultural Content Included in an EFL Textbook
Tiwaporn Kongsom
Fulltext
2 การพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้าทั่วไป กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์
อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และ อุจิตชญา จิตรวิมล
Fulltext
3 รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
ชิตพล ชัยมะดัน
Fulltext
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และ อุษณากร ทาวะรมย์
Fulltext
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลห้างสูง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ธนายุทธ อ่อนดี และ อุษณากร ทาวะรมย์
Fulltext
6 การนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปปฏิบัติศึกษาบริษัทคาเนมิทสึ พูลเลย์ จำกัด
ีรวิศรา สันติมิตร และ ลือชัย วงษ์ทอง
Fulltext
7 อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา
ลือชัย วงษ์ทอง และ กฤษฎา นันทเพ็ชร
Fulltext
8 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
Fulltext
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดลำปาง
ภาวินี พลายน้อย และ จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
Fulltext
10 การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดจันทบุรี
สิทธิพร เขาอุ่น กฤษณะ ดาราเรือง และ สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
Fulltext
11 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการโครงการจัดการนำสะอาดของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง
พุฒิรักษ์ ลาภอนันต์ และ กาญจนา บุญยัง
Fulltext