วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์

    

 รูปภาพปก

ลำดับ ชื่อเรื่อง(ผู้แต่ง) ดาวน์โหลด
1 การรับรู้และการจดจำโฆษณาแผงในละครซิทคอมเรื่องบ้านนี้มีรักที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
กชพรรณ สุดปาน และ กัญญพิมล วรรณม่วง
Fulltext
2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ารถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริด
สุรีย์ เนียมสกุล และ กัญญพิมล วรรณม่วง
Fulltext
3 คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางนํ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศราวุฒิ แก้วศรี ปรีชา วรารัตน์ไชย และ สาโรช เนติธรรมกุล
Fulltext
4 ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เอกพิชัย ชัยทอง ชูศักดิ์ เอกเพชร และ วรรณะ บรรจง
Fulltext
5 กลยุทธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเยาวชนพม่าในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง
คณิต นิยะกิจ ชูศักดิ์ เอกเพชร และ นิตยา กันตะวงษ์
Fulltext
6 รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
นัฎจรี เจริญสุข ชูศักดิ์ เอกเพชร และถ วันชัย ธรรมสัจการ
Fulltext
7 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาผู้ให้การช่วยเหลือเพื่อนในนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีปัจจัยบางประการแตกต่างกัน
เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์
Fulltext
8 สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
ภูวเดช วัชรีฤทัย สุนทรี ศักดิ์ศรี และ มานพ ชูนิล
Fulltext
9 การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีผลต้อความเครียดในการทำงานของพนักงานบัญชี
ธัชกร โบว์แดง เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และ ราชันย์ บุญธิมา
Fulltext
10 การฟังเพลงที่มีผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงาน
ประภัสสร ทองศรี เบณจวรรณ บุณยะประพันธ์ และ ราชันย์ บุญธิมา
Fulltext
11 จิตบริการและแรงจูงใจในการทำงานที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการให้บริการพยาบาล
มนต์จรัส วัชรสิงห์ เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และ สุนทรี ศักดิ์ศรี
Fulltext
12 การเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อการมองโลกในแง่ดีของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ภาณุมาศ พูกพูลทรัพย์ และ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
Fulltext
13 การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างตราสินค้า
อรรถการ สัตยพาณิชย์
Fulltext