โครงการสัมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การสร้างและการพัฒนาทีมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน