ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และการรับสมัคร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม 

ภาคการศึกษาที่ 1/2567

 

>>> Download <<<

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครเข้าศึกษาและหลักฐานการรับสมัคร

>>>Download<<<