บุคลากรคณาจารย์

...

อาจารย์ อรษา ตันติยะวงศ์ษา

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

อีเมล์ :
torasa22@hotmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย รักจรรยา

อาจารย์

อีเมล์ :
pitsamair@kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ สมจิตร วิริยานนท์

อาจารย์

อีเมล์ :
somjitw@kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

อาจารย์

อีเมล์ :
skr@kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต

Dr.Suwatana Thapjit

อาจารย์

อีเมล์ :
ajsuwat@yahoo.com

...

อาจารย์ ดร.นิพา ศรีวะรมย์

อาจารย์

อีเมล์ :
test4@mail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

อาจารย์

อีเมล์ :
drkapook@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

อาจารย์

อีเมล์ :
matt_syd@hotmail.com