บุคลากรคณาจารย์

...

อาจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา

Orasa Tuntiyawongsa

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

อีเมล์ :
torasa22@hotmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย รักจรรยา

Asst. Prof. Pitsamai Rakchanya

อาจารย์

อีเมล์ :
pitsamair@kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ สมจิตร วิริยานนท์

Assoc. Prof. Somjit Viriyanontha

อาจารย์

อีเมล์ :
somjitw@kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

Assoc. Prof. Dr.Sakarin Yuphong

อาจารย์

อีเมล์ :
skr@kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต

Asst. Prof. Dr.Suwatana Thapjit

อาจารย์

อีเมล์ :
ajsuwat@yahoo.com

...

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

Assoc. Prof. Dr.Worakamol Wisetsri

อาจารย์

อีเมล์ :
drkapook@gmail.com

...

อาจารย์ ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร

Dr.Kamonnat Meetaworn

อาจารย์

อีเมล์ :
kamonnatm@hotmail.com

...

อาจารย์ ดร.วิศลย์ธีรา เมตตานนท์

Dr.Wisontheera Mettanont

อาจารย์

อีเมล์ :
wisontheera.m@arts.kmutnb.ac.th