งานบริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ขบวนวิชาประจำภาคเรียน
ตารางสอน
ตารางสอบ
งานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบผลคำร้อง
CURRICULA
การวิจัย

งานบริการวิชาการสู่สังคม

อบรม / สัมมนา
บรรยายพิเศษ
บริการวิชาการของบุคลากร
รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประจำปี

แบบประเมินออนไลน์

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มากเพียงใด?
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร PDF Print E-mail
Written by ชญานุตม์ ศิริอินทร์   
Wednesday, 26 May 2010 23:04

 

ชือ ดร.ปิ่นกนก วงปิ่นเพ็ชร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
รายงานการประเมินผลโครงการ JARAD ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น
งานวิจัย "แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร"
งานวิจัย "สภาพแวดล้อมการทำงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการปรับตัวในการทำงานของนายทหาร
ชั้นประทวนสังกัดเหล่ากำลังรบที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ :การศึกษา 3 ระยะ
งานวิจัย"การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในบริบทภาคตะวันออก"
งานวิจัย "โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความเชื่อถือ
ไว้วางใจระหว่างสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการ
งานวิจัย"การอยู่รอดของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากพม่าในกรุงเทพมหานคร"
งานวิจัย "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร"
รายงาน "ยุทธศาสตร์ทหารการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย
กับกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2553-2557
โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือนในพื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก
งานวิจัย "การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมิน และตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา"
ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมองค์การ
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

 

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800.


Tel: 0-2913-2500 Ext.3515     

 Fax: 0-2587-2096

 

 

Last Updated on Thursday, 17 June 2010 20:52