รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBIC) Download
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) Download
3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ. 2 2554) Download
4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ(MTEB) Download
5 แนะนำ หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) Download
6 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) Download
7 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคพิเศษ) Download
8 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) Download