ภาพกิจกรรม


ลำดับ ชื่อกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม
1 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2560 ดูภาพกิจกรรม
2 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 60 ดูภาพกิจกรรม
3 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 60 ดูภาพกิจกรรม
4 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรือง ทำงานอย่าไรให้มีความสุขในยุด 4.0 ดูภาพกิจกรรม
5 โครงการพี่เลี้ยงสู่ตำแหน่งวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
6 โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม
7 โครงการ เสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย ดูภาพกิจกรรม
8 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย ดูภาพกิจกรรม
9 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการ ซ้อมแผนหนีไฟ ดูภาพกิจกรรม
10 โครงการ Big Cleaning Day (5ส.) ดูภาพกิจกรรม
11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผอนคลายในการทํางานสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตรประยุกต ดูภาพกิจกรรม
13 KM Shaing Day: KMUTNB 4.0 ดูภาพกิจกรรม
14 ภาษาอังกฤษพาสนุก 2560 ดูภาพกิจกรรม
15 เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง ดูภาพกิจกรรม
16 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 ดูภาพกิจกรรม
17 พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” ดูภาพกิจกรรม
18 ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
19 งานทำบุญคณะศิลปสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
20 โครงการ การสร้าง Web Application and Website ด้วยโปรแกรม Dreamweaver & Google Application เบื้องต้น ดูภาพกิจกรรม
21 มจพ.จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดูภาพกิจกรรม
22 งานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 ดูภาพกิจกรรม
23 Active Learning หนทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยด้วย Critical Thinking ดูภาพกิจกรรม
24 โครงการบรรยาพิเศษ หลักสูตร MTEB ดูภาพกิจกรรม
25 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ดูภาพกิจกรรม
26 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแบบทดสอบเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียน ดูภาพกิจกรรม
27 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ดูภาพกิจกรรม
28 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพกิจกรรม
29 Big Cleaning Day (5 ส.) ดูภาพกิจกรรม
30 โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ดูภาพกิจกรรม
31 International Student Leadership Camp 2016 (At First Tech, Taiwan / 10 - 17 July 2016) ดูภาพกิจกรรม
32 โครงการจัดรายการวิทยุ Cool English with S-E-MBIC ดูภาพกิจกรรม
33 โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หลักสูตร S-E-MBIC ดูภาพกิจกรรม
34 สัมมนาภาควิชาภาษา 59 ดูภาพกิจกรรม
35 มจพ.จัดนิทรรศการเเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูภาพกิจกรรม
36 วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 59 ดูภาพกิจกรรม
37 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 59 ดูภาพกิจกรรม
38 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
39 โครงการฃ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภ 59 ดูภาพกิจกรรม
40 การเสวนาวิชาการความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้า ดูภาพกิจกรรม
41 โครงการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการกันโรงเรียนวัดปราสาท ดูภาพกิจกรรม
42 สอบคัดเลือกชิงทุนไปประเทศไต้หวัน ดูภาพกิจกรรม
43 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม ดูภาพกิจกรรม
44 โครงการเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ ดูภาพกิจกรรม
45 พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดูภาพกิจกรรม
46 มจพ. สงกรานต์ ปี2559 ดูภาพกิจกรรม
47 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ดูภาพกิจกรรม
48 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ดูภาพกิจกรรม
49 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนันวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 ดูภาพกิจกรรม
51 การเตรียมพร้อมการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ดูภาพกิจกรรม
52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษเพี่อเตรียมสอบโทอิค (TOEIC) รุ่นที่ 1 ดูภาพกิจกรรม
53 การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจในนโยบาย กฏ ระเบียบ ของมหาวิยาลัย ดูภาพกิจกรรม
54 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือ 3 พระจอม ดูภาพกิจกรรม
55 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2559 ดูภาพกิจกรรม
56 โครงการมหกรรมหรรษาภาษาพาสนุก 2016 ดูภาพกิจกรรม
57 ทำบุญปีใหม่ 2559 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดูภาพกิจกรรม
58 โครงการบัณฑิตศึกษาวันทาบูชาครู ดูภาพกิจกรรม
59 งานปีใหม่ขอคณะ ดูภาพกิจกรรม
60 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี มจพ ดูภาพกิจกรรม
61 โครงการฝึกอบรม การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ดูภาพกิจกรรม
62 โครงการอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดูภาพกิจกรรม
63 การสร้าง Web Application and Website ด้วยโปรแกรม Dreamwaver & Google Application เบื้องต้อ ดูภาพกิจกรรม
64 โครงการฝึกอบรม ออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จ ดูภาพกิจกรรม
65 พิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดูภาพกิจกรรม
66 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ดูภาพกิจกรรม
67 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม
68 โครงการมหกรรมหรรษาภาษาพาสนุก 2015 English Fun Fair 2015 ดูภาพกิจกรรม
69 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
70 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูภาพกิจกรรม
71 โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมในการจัดการ PLACEMENT TEST ดูภาพกิจกรรม
72 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ดูภาพกิจกรรม
73 คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ ดูภาพกิจกรรม
74 Big Cleaning Day ดูภาพกิจกรรม
75 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ดูภาพกิจกรรม
76 โครงการบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามวิถีธรรม วิถีไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ ดูภาพกิจกรรม
77 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดูภาพกิจกรรม
78 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
79 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ดูภาพกิจกรรม
80 โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การใช้ Google Apps ดูภาพกิจกรรม
81 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
82 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
83 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภางะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดูภาพกิจกรรม
84 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
85 โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง บริหารองค์ความรู้จากการวิจัยเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร ดูภาพกิจกรรม
86 เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบโครงงาน (Project - based Learning) อย่าง มจพ ดูภาพกิจกรรม