บุคลากรสำนักงานคณบดี

...

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

Ruxkanathaworn Rerkchana

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวสมคิด ไขโพธิ์

Somkid Khaipo

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
nuengkhusko@gmail.com

...

นายวิสูทธิ์ กระจ่างพล

Visut Krajangpol

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
visut.k@arts.kmutnb.ac.th

...

นางไสว เขมา

Sawai Khama

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
sawai.k@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวปัทมา โต๊ะหิรัญ

Pattama Thohirun

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
etd.9615@gmail.com

...

นายประสิทธิ์ มาลัย

Prasit Malai

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
prasit.m@arts.kmutnb.ac.th

...

นายวรวุธ ปลื้มจิตร

Worawut Plumchit

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
worawut.p@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค

Umaporn Choomnak

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
umaporn.c@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวพรเพ็ญ รักชูชื่น

Phonpen Rakchuchuen

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
phonpen.r@arts.kmutnb.ac.th

...

นายชัยวัฒน์ พ่วงสุข

Chaiwat Paungsuk

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
chai3838@hotmail.com

...

นางสาวพรภิรมย์ แก้วมีแสง

Pornpirom Kaewmeesaeng

หัวหน้างานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
pornpirom.k@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวรชยา ศิริอินทร์

Rachaya Siriin

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
noot.rachaya@gmail.com

...

นางนิตยา หาญโอฬารเลิศ

Nittaya Harnoranlert

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
nittaya.h@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวสริตา สุวรรณแสนศักดิ์

Sarita Suwansansak

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
sarita.s@arts.kmutnb.ac.th

...

นายนิติรัฐ สุวรรณเกษา

Nitirat Suvankasa

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
nitirat.s@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวนภาอร เกษมจิต

Napaorn Kasemjit

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
napaorn.puii@gmail.com

...

นางศิริอรพิมพ์ สัณหจันทร์

Sirionpim Sanhajantra

หัวหน้างานนโยบายและแผน

อีเมล์ :
sirionpim.s@arts.kmutnb.ac.th

...

นางวันศิริ เจาตระกูล

Wansiri Chaotragool

นักวิชาการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา

อีเมล์ :
wansiri.c@arts.kmutnb.ac.th