บุคลากรสำนักงานคณบดี

...

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

Ruxkanathaworn Rerkchana

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


...

นางสาวสมคิด ไขโพธิ์

SOMKID KHAIPO

รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ


...

นายวิสูทธิ์ กระจ่างพล

VISUIT KRAJANGPOL

งานบริการและธุรการ


...

นางไสว เขมา

SAWAI KHAMA

งานบริการและธุรการ


...

นายประสิทธิ์ มาลัย

งานบริการและธุรการ


...

นายวรวุธ ปลื้มจิตร

WORAWUT PLUMCHIT

รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ


...

นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค

UMAPORN CHOOMNAK

งานคลังและพัสดุ


...

นางสาวพรเพ็ญ รักชูชื่น

PHONPEN LAKCHUCHUEN

งานคลังและพัสดุ


...

นายชัยวัฒน์ พ่วงสุข

CHAIWAT PAUNGSUK

งานคลังและพัสดุ


...

นางสาวพรภิรมย์ แก้วมีแสง

PORNPIROM KAEWMEESAENG

รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา


...

นางสาวรชยา ศิริอินทร์

RACHAYA SIRIIN

งานบริการการศึกษา


...

นางนิตยา หาญโอฬารเลิศ

งานบริการการศึกษา


...

นางสาวปัทมา โต๊ะหิรัญ

งานบริการการศึกษา


...

นางสาวสริตา สุวรรณแสนศักดิ์

งานบริการการศึกษา


...

นางศิริอรพิมพ์ สัณหจันทร์

รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน


...

นางวันศิริ เจาตระกูล

WANSIRI CHAOTRAGOOL

นักวิชาการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา


...

นางสาวปรียานุช แสนสุข

พนักงานพิเศษ


...

นางสาวนภาอร เกษมจิต

พนักงานพิเศษ