ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม รายงานภายหลังการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม/สัมมนา ฟังบรรยาย ในประเทศ Download
2 คำร้องทั่วไป Download
3 ใบเบิกค่ารักษา 7131 เพิ่มตัดยอด Download
4 ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตัดยอด Download
5 เอกสารประกอบการขั้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์
6 แบบฟอร์มหัวจดหมาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) มจพ. Download
7 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
8 ใบลาพักผ่อน Download
9 ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ผ่าน กจ. Download
10 ใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ ผ่าน กจ. Download
11 ใบลาอุปสมบท Download
12 ยกเลิกใบลา Download
13 Requisition Form for Annual & Overseas Leave Download
14 Requisition Form for Personal Leave Download
15 คำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์ บศ.01 Download
16 คำร้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ บศ.02 Download
17 แบบฟอร์มเสนอโครงการสารนิพนธ์ บศ.03 Download
18 คำร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์ บศ.04 Download
19 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง Download