คณะผู้บริหาร

...

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

Assoc. Prof. Dr.Manop Chunin

คณบดี


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี

Asst. Prof. Dr.Soontaree Saksri

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


...

อาจารย์ ดร.วัชรี ไพสาทย์

Dr.Watcharee Paisart

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


...

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

Assoc. Prof. Dr.Pinkanok Wongpinpech

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา