คณะผู้บริหาร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

Asst. Prof. Dr.Ngamthip Wimolkasem

คณบดี


...

รองศาสตราจารย์ วิมล เหมือนคิด

Assoc. Prof. Wimol Muankid

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


...

ดร.ทิวาพร คงสม

Dr.Tiwaporn Kongsom

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์

Srisuwan Noipitak

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ