รายละเอียดข่าว

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม,อาจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา และ อาจารย์ ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม,อาจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา และ อาจารย์ ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม 2562