รายละเอียดข่าว

   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ล่วงหน้า) กรณีติดภารกิจราชการในวันเสนอชื่อ


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 7 พฤศจิกายน 2561