รายละเอียดข่าว

   ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร E-MBIC เรื่องทำอย่างไรให้ธุรกิจ STARTUP ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม


  • ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้  หลักสูตร E-MBIC เรื่อง ทำอย่างไรให้ธุรกิจ STARTUP ระสบความสำเร็จ 

     ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.  ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  (ฟรี)

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม 2561