รายละเอียดข่าว

   มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560


 • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560

  ภาควิชาภาษา  มคอ.3.1  มคอ.3.2     มคอ.5.1   มคอ.5.2

  ภาควิชาสังคมศาสตร์  มคอ.3  มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

   

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 2561