รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงสู่ตำแหน่งวิชาการ


 • ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงสู่ตำแหน่งวิชาการ

  ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

   

  กำหนดการ

  13.00 – 13.20 น.                 ลงทะเบียน รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

   

  13.20 – 13.30 น.                 พิธีเปิด โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

   

  13.30 – 15.30 น.                 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

                                             โดยวิทยากรคือ

                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร  สุขคณาภิบาล คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

                                             และ นางสาวนภาพร  จันทร์เชื้อ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

   

  15.30 – 16.00 น.                 ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและพิธีปิด

   

   

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2560