รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560


  • คณะผู้ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากกองแผนงาน เข้าตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 415 ชั้น 4 อาคาร 46

    >>รายละเอียด<<

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2560