รายละเอียดข่าว

   รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ 2017


 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ (MTEB)

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น)

  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2560 ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทราชินี

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ช้างพึ่ง

  เบอร์โทรศัพท์ 0817634413

  email: changpuengpiyatida@gmail.com

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2561