รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2562


  • - แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 62 (ไทย) DOCX    PDF

    - แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 62 (อังกฤษ) DOCX   PDF

    - ขยายเวลาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 PDF

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 6 มีนาคม 2562