รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2562


  • - แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 62 (ไทย) DOCX    PDF

    - แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 62 (อังกฤษ) DOCX   PDF

    - บันทึกข้อความ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม 2561