รายละเอียดข่าว

   บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สามารถเข้าใช้งาน Wifi @KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI


 • สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับบุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ

  @KMUTNB สำหรับบุคลากร และนักศึกษา เป็นการให้บริการภายใต้มาตรฐาน 802.1x โดยผู้ใช้บริการสามารถ Log in เพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานได้ทั่วมหาวิทยาลัย โดยมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ

  @KMUTNB-WIFI สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้วจะแสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับการยืนยันตัวตน โดยให้บริการต่อเนื่องครั้งละไม่เกิน 4 ชม.

  * บุคลากร และนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้โดยการเปิดใช้งาน /โอนย้ายบัญชี ICIT Account ได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th

  *ผู้มาติดต่อราชการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 
  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพฯ
  ชั้น 6 อาคารสิริธร วิทยาเขต ปราจีนบุรี
  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขต ระยอ

  ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน  WIFI

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม 2559