รายละเอียดข่าว

   มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558


 • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2558

  ภาควิชาภาษา มคอ.3

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3  มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ มคอ.3  มคอ.5-1 มคอ.5-2 มคอ.5-3

   

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558

  ภาควิชาภาษา มคอ.3

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3  มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ มคอ.3  มคอ.5

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 16 พฤษภาคม 2560