บุคลากรภาควิชาสังคมศาสตร์

...

อาจารย์ อรษา ตันติยะวงศ์ษา

ORASA TUNTIYAWONGSA

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย รักจรรยา

Asst.Prof. PITSAMAI RAKCHANYA

อาจารย์


...

รองศาสตราจารย์ สมจิตร วิริยานนท์

Assoc.Prof. SOMJIT VIRIYANONTHA

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

Asst.Prof. SAKARIN YUPHONG, Ph.D.

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต

Asst.Prof. SUWATANA THAPJIT, Ph.D.

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

Asst.Prof. WORAKAMOL WISETSRI, Ph.D.

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.วิศลย์ธีรา เมตตานนท์

WISONTHEERA METTANONT, Ph.D.

อาจารย์


...

อาจารย์ กมลนัทธ์ มีถาวร

อาจารย์