บุคลากรภาควิชาภาษา

...

อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

Pongpat Pantanahiran

หัวหน้าภาควิชาภาษา

อีเมล์ :
pongpat.p@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ นันทวัน วิมานรัตน์

Nantawan Wimanrat

อาจารย์

อีเมล์ :
nantawan.w@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี ประพฤติกิจ

Asst. Prof. Dr.Paradee Praphruetkij

อาจารย์

อีเมล์ :
paradee.p@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา เสโตบล

Asst. Prof. Bubpha Setobol

อาจารย์

อีเมล์ :
bubpha.s@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ประชาฤทธิ์ภักดี

Asst. Prof. Montira Pracharitpakdee

อาจารย์

อีเมล์ :
montira.p@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ธันยพร แสงวิรัช

Thanyaporn Sangwirach

อาจารย์

อีเมล์ :
thanyaporn.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.ฌัลลิกา มหาพูนทอง

Challika Mahaphuntong

อาจารย์

อีเมล์ :
challika.m@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ กรกฏ ก่ำแก้ว

Korakot Kamkaew

อาจารย์

อีเมล์ :
korakot.k@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน

Dr.Karnchanoke Wattanasin

อาจารย์

อีเมล์ :
karnchanoke.w@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี

Asst. Prof. Dr.Supalak Nakhornsri

อาจารย์

อีเมล์ :
supalak.n@arts.kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ช้างพึ่ง

Piyatida Changpueng

อาจารย์

อีเมล์ :
piyatida.c@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ ศักดา

Pongsak Sakda

อาจารย์

อีเมล์ :
pongsak.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ โปรดปราณ ชลสาคร

Prodpran Chonsakorn

อาจารย์

อีเมล์ :
prodpran.c@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม

Dr.Tiwaporn Kongsom

อาจารย์

อีเมล์ :
tiwaporn.k@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ

Dr.Yaowaret Tharawoot

อาจารย์

อีเมล์ :
yaowaret.t@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรลักษณ์ พันธหชาติ แสงสว่าง

Asst. Prof. Paunluck Puntahachart Saengsawang

อาจารย์

อีเมล์ :
paunluckp.s@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ อัคโกศล

Asst. Prof. Dr.Songyut Akkakoson

อาจารย์

อีเมล์ :
songyut.a@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ วรางคณา แซ่เจ็ง ไชยกุหลาบ

Warangkana Saejeng Chaikularb

อาจารย์

อีเมล์ :
warangkana.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.อริยาธรณ์ ฟองไพบูลย์

Dr.Ariyatorn Fongpaiboon

อาจารย์

อีเมล์ :
ariyadhorn.f@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ พิชัย ปิ่นเพชร

Phichai Pinphet

อาจารย์

อีเมล์ :
pichai.p@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.วัชรี ไพสาทย์

Dr.Watcharee Paisart

อาจารย์

อีเมล์ :
watcharee@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดวงตา ใจเพชร

Duangta Jaipetch

อาจารย์

อีเมล์ :
duangta.j@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ หวานชิด

Asst. Prof. Dr.Raveewan Wanchid

อาจารย์

อีเมล์ :
raveewan.w@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.วลัยกร เจริญสุข

Dr.Valaikorn Chareansook

อาจารย์

อีเมล์ :
valaikorn.c@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ภูวดล คงทวี

Phovadol Khongtawee

อาจารย์

อีเมล์ :
phovadol.k@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.อัมพริกา วงศาโรจน์

Dr.Amparika Wongsaroj

อาจารย์

อีเมล์ :
amparika.w@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ สุธิญา มะโน

Suthiya Mano

อาจารย์

อีเมล์ :
suthiya.m@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศุภศรี

Dr.Ponsawan Suphasri

อาจารย์

อีเมล์ :
ponsawan.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.กุลญาณี จงใจรักษ์

Dr.Kulyanee Jongjairuksa

อาจารย์

อีเมล์ :
kulyanee.j@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ปริยากร กิจวิไลรัตน์

Pariyakorn Kitvilairat

อาจารย์

อีเมล์ :
pariyakorn.kit@gmail.com

...

Mr. Khagendra Raj Dhakal

อาจารย์

อีเมล์ :
khagendra.d@arts.kmutnb.ac.th

...

Mr. Bhaskar Laha

อาจารย์

อีเมล์ :
bhaskar.l@arts.kmutnb.ac.th

...

Mr.Folefac Tanya Nkenqlefac

อาจารย์

อีเมล์ :
folefac.t@arts.kmutnb.ac.th

...

Mr.David Nelson Wanser

อาจารย์

อีเมล์ :
david.w@arts.kmutnb.ac.th

...

Mr. Griffith Mark Jone

อาจารย์

อีเมล์ :
mark.j@arts.kmutnb.ac.th

...

นายกอบสิทธิ์ แดดภู่

Kobsit Dadpu

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ :
kobsit.d@arts.kmutnb.ac.th