บุคลากรภาควิชาภาษา

...

อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

Pongpat Pantanahiran

หัวหน้าภาควิชาภาษา


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

อาจารย์


...

อาจารย์ นันทวัน วิมานรัตน์

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี ประพฤติกิจ

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา เสโตบล

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ประชาฤทธิ์ภักดี

อาจารย์


...

อาจารย์ ธันยพร แสงวิรัช

อาจารย์


...

อาจารย์ กรกฏ ก่ำแก้ว

อาจารย์


...

อาจารย์ ฌัลลิกา มหาพูนทอง

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี

อาจารย์


...

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ช้างพึ่ง

อาจารย์


...

อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ ศักดา

อาจารย์


...

อาจารย์ โปรดปราณ ชลสาคร

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรลักษณ์ พันธหชาติ แสงสว่าง

Assistant Professor Paunluck Puntahachart Saengsawang

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ อัคโกศล

อาจารย์


...

อาจารย์ วรางคณา แซ่เจ็ง ไชยกุหลาบ

อาจารย์


...

อาจารย์ อริยาธรณ์ ฟองไพบูลย์

อาจารย์


...

อาจารย์ พิชัย ปิ่นเพชร

อาจารย์


...

อาจารย์ วัชรี ไพสาทย์

อาจารย์


...

อาจารย์ ดวงตา ใจเพชร

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ หวานชิด

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.วลัยกร เจริญสุข

อาจารย์


...

อาจารย์ ภูวดล คงทวี

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.อัมพริกา วงศาโรจน์

อาจารย์


...

อาจารย์ สุธิญา มะโน

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.พรสรรค์ ศุภศรี

อาจารย์


...

นายกอบสิทธิ์ แดดภู่

นักวิชาการศึกษา


...

-

อาจารย์


...

Mr. Khagendra Raj Dhakal

อาจารย์


...

Mr. Bhaskar Laha

อาจารย์


...

Ms. Megha Chand

อาจารย์


...

Mr. Peter David Fama

อาจารย์


...

Mr.Folefac Tanya Nkenqlefac

อาจารย์


...

Mr. David Nelson Wanser

อาจารย์


...

Mr. Griffith Mark Jone

อาจารย์


...

Mr. Willem van Amerongen

อาจารย์