บุคลากรภาควิชามนุษยศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล

Asst.Prof. Dr.Termpetch Sookhanaphibarn

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์


...

รองศาสตราจารย์ วิมล เหมือนคิด

อาจารย์


...

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

อาจารย์


...

รองศาสตราจารย์ ชวนีย์ พงศาพิชณ์

อาจารย์


...

อาจารย์ ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์

อาจารย์


...

อาจารย์ ภราดี บุตรศักดิ์ศรี

อาจารย์


...

อาจารย์ ชนัดดา เพ็ชรประยูร

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี

อาจารย์


...

อาจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่่นเพ็ชร์

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์

อาจารย์


...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฎิทัศน์

อาจารย์


...

อาจารย์ อภิชดา เชื้อเจ็ดตน

อาจารย์