บุคลากรภาควิชามนุษยศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล

Asst. Prof. Dr.Termpetch Sookhanaphibarn

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

อีเมล์ :
termpetch.s@arts.kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

Assoc. Prof. Dr.Manop Chunin

อาจารย์

อีเมล์ :
mnp@kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ ชวนีย์ พงศาพิชณ์

Assoc. Prof. Chawanee Pongsapitch

อาจารย์

อีเมล์ :
c_pongsapitch@hotmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์

Asst. Prof. Srisuwan Noipitak

อาจารย์

อีเมล์ :
srisuwan.n@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ภราดี บุตรศักดิ์ศรี

Pharadee Bootsaksri

อาจารย์

อีเมล์ :
phara66@gmail.com

...

อาจารย์ ดร.ชนัดดา เพ็ชรประยูร

Dr.Chanatda Petchprayoon

อาจารย์

อีเมล์ :
natda2001@hotmail.com

...

อาจารย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี

Dr.Nontirat Pathanapakdee

อาจารย์

อีเมล์ :
nontirat@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี

Asst. Prof. Dr.Soontaree Saksri

อาจารย์

อีเมล์ :
soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

Assoc. Prof. Dr.Pinkanok Wongpinpech

อาจารย์

อีเมล์ :
pinkanok2519@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์

Asst. Prof. Dr.Benjawan Boonyapraphan

อาจารย์

อีเมล์ :
boonyaprapun44@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฎิทัศน์

Asst. Prof. Dr.Prajak Pratitas

อาจารย์

อีเมล์ :
prajuk1@gmail.com

...

อาจารย์ อภิชดา เชื้อเจ็ดตน

Apichada Chueajedton

อาจารย์

อีเมล์ :
apichada.c@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ วิโรจน์ น้อยใหญ่

Virot Noiyai

อาจารย์

อีเมล์ :
virot.n@arts.kmutnb.ac.th