คณะกรรมการประจำส่วนงาน

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

ตำแหน่ง :
คณบดี

...

รองศาสตราจารย์ วิมล เหมือนคิด

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

...

ดร.ทิวาพร คงสม

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

...

อาจารย์ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ

...

อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาภาษา

...

ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

...

อาจารย์ อรษา ตันติยะวงศ์ษา

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์

ตำแหน่ง :
อาจารย์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

ตำแหน่ง :
อาจารย์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ประชาฤทธิ์ภักดี

ตำแหน่ง :
อาจารย์

...

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

...

นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค

ตำแหน่ง :
งานคลังและพัสดุ