คณะกรรมการประจำส่วนงาน

...

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

ตำแหน่ง :
คณบดี
อีเมล์ :
mnp@kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์ :
soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.วัชรี ไพสาทย์

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
watcharee@arts.kmutnb.ac.th

...

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ :
pinkanok2519@gmail.com

...

อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาภาษา
อีเมล์ :
pongpat.p@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อีเมล์ :
termpetch.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
อีเมล์ :
torasa22@hotmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์

ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
boonyaprapun44@gmail.com

...

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
drkapook@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ประชาฤทธิ์ภักดี

ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
montira.p@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค

ตำแหน่ง :
งานคลังและพัสดุ
อีเมล์ :
umaporn.c@arts.kmutnb.ac.th