คณะกรรมการประจำส่วนงาน

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

ตำแหน่ง :
คณบดี
อีเมล์ :
ngamthipw@yahoo.co.uk

...

รองศาสตราจารย์ วิมล เหมือนคิด

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ :
vsm_kmutnb@hotmail.com

...

ดร.ทิวาพร คงสม

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
tiwaporn.k@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์

ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ
อีเมล์ :
srisuwan.n@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาภาษา
อีเมล์ :
pongpat.p@arts.kmutnb.ac.th

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อีเมล์ :
termpetch.s@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
อีเมล์ :
torasa22@hotmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์

ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
boonyaprapun44@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
drkapook@gmail.com

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ประชาฤทธิ์ภักดี

ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
montira.p@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...

นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค

ตำแหน่ง :
งานคลังและพัสดุ
อีเมล์ :
umaporn.c@arts.kmutnb.ac.th