• แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) รายละเอียด
 • ประกาศผลคะแนนสอบ K-StEP ครั้งที่ 3/2561 รายละเอียด
 • คู่มือนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • กำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • นามบัตรสำหรับซื้อวัสดุคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประกาศผลคะแนนสอบ K-StEP ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด
 • ขอเชิญบุคลากร มจพ. ทุกท่าน ร่วมงาน วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ชื่องาน KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ 2018 International Student Leadership Camp รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (10 กันยายน 2561) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา(02 สิงหาคม 2561) รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (19 กรกฎาคม 2561) รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันเวลาราชการ (5 มิถุนายน 2561) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์(28 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด
 • รายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบ(เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุก (10 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (1 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (9 เมษายน 2561) รายละเอียด
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา (8 มีนาคม 2561) รายละเอียด
 • ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 (9 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียด
 • (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ รายละเอียด
 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณทิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด